අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි යතිවරයාණන් ගේ දේශනා ආශ්‍රිතව සැකසුනු වෙබ් අඩවියකි


බාගත කරන්න

 සදහම් මග

 ලෝකය

 ශ්‍රද්ධාව

 බුද්ධ ශාසනය

 බුද්ධ ශාසනය අයිති කාටද? (නව දේශනාව)

 අපේ කාලයේ යතිවරයෙකුගේ ගමන්මග (නව දේශනාව)

 භික්ෂුවගේ උරුමය (නව දේශනාව)

 කාටත් නිවන් දැකිය හැකි සතිපට්ඨාන භාවනාව

 ගෞතම බුදුන් වහන්සේ නිවන් දුටු ආනාපාන සති භාවනාව

 ආරණ්‍යගතවීම

 සෝතාපන්න වෙන්නේ බණ අසාද?

 චේතෝවිමුක්තිය

 රහත්බව හඳුනා ගැනීම

 සෝතාපන්නවීම

 පෘථග්ජන භාවයෙන් මිදීම

 භාවනාවෙන් තොරව නිවන් දැකිය හැකිද?

 පිරිත සහ බුද්ධ දේශනාව

 බෞද්ධකම?

 අද රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවාද?

 භාවනා කල යුත්තේ ඇයි?

 චතුරාර්ය සත්‍යය

 ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය

 බුදු ගුණ

 දහම් ගුණ

 සඟ ගුණ

 දාන - සීල - භාවනා

 සිරස රූපවාහි නාලිකාව තුලින් විකාෂනය වූ පැතිකඩ වැඩසටහන